Portugalia – informacje praktyczne

PORTUGALIA (Republika Portugalska)
Stolica: Lizbona
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: portugalski

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Republiki Portugalskiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu i pobytu, jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zdrowia publicznego.
Przy pobycie dłuższym niż 90 dni należy wystąpić do Urzędu Miasta (Camara Municipal) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (certificado de registo do cidadao da UE), bądź do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Servico de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) o wydanie karty pobytu. Aby je uzyskać, należy udokumentować posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania oraz ewentualnie przedstawić inne dokumenty, w zależności od celu pobytu (np. umowę o pracę, potwierdzenie przyjęcia na studia lub prowadzenia działalności gospodarczej). Więcej informacji na stronach: http://www.sef.pt/, a także: http://www.lojadocidadao.pt/.

PRZEPISY CELNE
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami ograniczenia dotyczą niektórych towarów, jak np. broni i amunicji, gatunków zwierząt i roślin chronionych na mocy Konwencji z Waszyngtonu, papierosów i napojów alkoholowych.

PRZEPISY PRAWNE
W Portugalii surowo karane są przestępstwa związane z przemytem i rozpowszechnianiem narkotyków.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się specjalnych szczepień. Doraźną pomoc medyczną można uzyskać w przyszpitalnych izbach przyjęć, gdzie prowadzony jest ostry dyżur (urgencia) bądź w przychodniach publicznych. Za wizytę w przychodni publicznej pacjent posiadający ubezpieczenie wnosi opłatę administracyjną w wysokości ok. 5 euro, natomiast w przyszpitalnej izbie przyjęć ok. 20 euro. Istnieje rozwinięta sieć prywatnych przychodni i szpitali. Cena standardowej prywatnej wizyty wynosi ok. 80 EUR. Pobierane są dodatkowe opłaty za zlecone badania. Osoby posiadające ważną Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mogą w nagłych przypadkach korzystać bezpłatnie z publicznych placówek opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Portugalii uznawane jest polskie prawo jazdy (poza starym wzorem książeczkowym) oraz ubezpieczenie OC. Rezydenci powinni jednak zgłosić prawo jazdy do portugalskiego Instytutu Transportu (IMTT). W Portugalii ruch jest prawostronny, obowiązują europejskie przepisy o ruchu drogowym oraz międzynarodowy system oznaczeń. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila. Za rozmowę przez telefon podczas jazdy samochodem grozi wysoki mandat.
Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć dróg w Portugalii – bezpłatnych i płatnych (tradycyjne autostrady z bramkami wjazdowymi oraz autostrady/drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym system poboru opłat). Nie należy wjeżdżać na autostrady przez bramki oznaczone jako Via Verde, ponieważ są one zarezerwowane dla pojazdów mających elektroniczne urządzenia umożliwiające pobieranie opłaty bezpośrednio z konta bankowego. Autostrady/ drogi ekspresowe SCUT z elektronicznym system poboru opłat są oznaczone symbolem „electronic toll only” i nie posiadają bramek wjazdowych, jak standardowe autostrady. Opłaty są pobierane za pośrednictwem elektronicznego urządzenia umieszczanego na przedniej szybie pojazdu bądź w formie biletów Toll Card bądź biletów wirtualnych (3 lub 5-cio dniowych).
W Portugalii obowiązują surowe przepisy w zakresie sprawdzania ważności polis ubezpieczenia OC. Jeśli policja stwierdzi brak ważnej polisy, może ukarać kierowcę mandatem w wysokości od 500 do 2500 EUR, a także zatrzymać pojazd do czasu wyjaśnienia i opłacenia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem ważności polisy ubezpieczeniowej. Portugalia jest krajem, gdzie kierowcy okazują duży szacunek pieszym.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Portugalia nie jest krajem mniej bezpiecznym niż inne kraje UE. W miejscach wzmożonego ruchu, takich jak dworce, środki komunikacji publicznej i miejsca odwiedzane masowo przez turystów, zdarzają się kradzieże kieszonkowe. Dochodzi również do włamań do samochodów zaparkowanych w miejscach publicznych, głównie z powodu pozostawionych w środku wartościowych przedmiotów. Kradzież dokumentów i pieniędzy należy zgłosić na najbliższym posterunku policji, dodatkowo kradzież paszportu i dowodu osobistego należy zgłosić w polskim konsulacie. W celu ułatwienia kontaktów z miejscową policją działają specjalne posterunki dla turystów (PSP Esquadra de Turismo). W Lizbonie znajduje się on w centrum przy placu Restauradores, a w Porto przy Rua Clube dos Fenianos, gdzie bez problemu można się porozumieć w języku angielskim. Zaświadczenie potwierdzające kradzież dokumentów wydane przez miejscową policję nie uprawnia do przekroczenia granicy.
W nagłych wypadkach policję lub pogotowie ratunkowe można wezwać, telefonując pod numer 112.

OBYCZAJE
W Portugalii nie obowiązują szczególne normy obyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe.

PRZYDATNE INFORMACJE:
* Walutę można wymieniać w bankach i kantorach zlokalizowanych najczęściej w centrach dużych miast i na lotniskach. Pobierana jest niewielka prowizja.
* W powszechnym użyciu są karty płatnicze i kredytowe.
* Bardzo dobrze rozwinięta jest w Portugalii sieć bankomatów (multibanco). Niekiedy sklepy ustalają minimalną kwotę do zapłaty kartą (zwykle 5-10 euro).
* W przypadku kradzieży pieniędzy i braku środków finansowych na pobyt czy na powrót do kraju można zadzwonić na telefon stacjonarny krewnych lub znajomych za pomocą linii Poland Direct (numer dostępu: 800 800 480 pozwoli skontaktować się z telefonistką z centrali międzynarodowej w Polsce, która po uzyskaniu od rozmówcy zgody na obciążenie rachunku, połączy rozmowę).
* Istnieje wiele firm świadczących usługi szybkich przekazów pieniężnych, między innymi Western Union, posiadająca swoje stanowiska w oddziałach banku Millenium, niektórych stanowiskach pocztowych oraz na lotniskach. Przekazane środki można odebrać na podstawie dokumentu tożsamości oraz kodu zabezpieczającego daną transakcję, przekazanego przez wysyłającego środki.
* Informacje turystyczne o Portugalii: www.turismodeportugal.pt

[Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; http://poradnik.poland.gov.pl/]

Dostęp: 28.04.2013