Słowenia – informacje praktyczne

SŁOWENIA (Republika Słowenii)
Stolica: Lublana (Ljubljana)
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: słoweński
Inne języki: chorwacki, serbski; węgierski, włoski i niemiecki w regionach przygranicznych

PRZEPISY WJAZDOWE
Na granicach z Austrią, Węgrami i Włochami, jako krajami należącymi do strefy Schengen nie funkcjonują już posterunki graniczne. Policja może w związku z tym przeprowadzać kontrole tożsamości na terytorium całego kraju. Od osób odwiedzających Słowenię wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przed wjazdem należy upewnić się, czy dokument jest czytelny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na jednoznaczne stwierdzenie tożsamości.
Granica słoweńsko-chorwacka stanowi granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i strefy Schengen. Obowiązuje na niej pełny system kontroli paszportowo-celnej. Policja słoweńska przeprowadza bardzo skrupulatne kontrole, mające na celu wykrycie samochodów kradzionych. W przypadku stwierdzenia, że numery identyfikacyjne pojazdu zostały przerobione bądź też, że figuruje on w bazie samochodów skradzionych, jest bezzwłocznie rekwirowany. W uzasadnionych przypadkach, prokuratura kieruje ponadto do sądu wniosek o ukaranie właściciela lub kierującego pojazdem.
Władze Słowenii, podobnie jak władze pozostałych państw należących do Unii Europejskiej i strefy Schengen, mogą odmówić prawa pobytu na swoim terytorium osobie, która stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mogła naruszyć podstawowe zasady współżycia społecznego, z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego, jak też w przypadku wcześniejszego orzeczenia wobec niej zakazu wjazdu na terytorium kraju.

PRZEPISY CELNE
Zakup i przewóz towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie mających charakteru handlowego jest zgodny z obowiązującymi normami unijnymi. Kontrola celna może być prowadzona przez powołaną do tego służbę (carina, carinska uprava) na całym terytorium państwa. Podczas przewozu zwierząt domowych (np. psy, koty) wymagane jest posiadanie jednolitego europejskiego dokumentu podróży dla zwierząt (tzw. „niebieska książeczka”), zawierającego informację o szczepieniach i stanie zdrowia zwierzęcia. Zwierzę musi być także oznakowane w sposób umożliwiający jego identyfikację (tatuaż lub czip elektroniczny).

MELDUNEK
Obywatele polscy mogą przebywać na terytorium Słowenii bez konieczności rejestracji pobytu do 90 dni, niezależnie od celu przyjazdu. Jedynie w przypadku, gdy nie korzysta się z zakwaterowania w obiektach turystycznych (hotele, motele, kempingi, pensjonaty, itp.) wymagane jest zgłoszenie swojego pobytu na posterunku policji.

UBEZPIECZENIA
Dla turystów indywidualnych wykupienie polisy ubezpieczeniowej nie jest obowiązkowe jest jednak zalecane, ponieważ nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach powszechnego ubezpieczenia za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Obywatele polscy opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania w Słowenii z opieki medycznej na zasadach określonych dyrektywami Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu turystycznego, posiadaczom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wystawianej przez wojewódzki oddział NFZ, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej u lekarzy, którzy mają podpisaną umowę ze Słoweńskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS). W odniesieniu do niektórych świadczeń oraz lekarstw, obowiązuje zasada współodpłatności (od 5% do 75% wartości usługi). Osoby nie posiadające EKUZ opłacają pełne koszty pomocy medycznej we własnym zakresie. Wizyta w prywatnej przychodni u lekarza ogólnego kosztuje ok. 60 EUR. W wypadkach nagłych można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala bez skierowania, okazując EKUZ. Poziom opieki medycznej jest dobry. Większość lekarzy posługuje się językami obcymi, głównie angielskim lub niemieckim. Z uwagi na występujące przypadki boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze, osobom, które planują wycieczki i biwakowanie na terenach leśnych zalecane jest wcześniejsze szczepienie. Inne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne nie występują.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Honorowane jest polskie prawo jazdy. Od kierujących samochodami zarejestrowanymi w państwach członkowskich UE nie jest wymagana Zielona Karta jednak jej posiadanie jest zalecane, ponieważ jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia pojazdu ułatwia załatwienie formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania w razie wypadku drogowego. Używanie świateł mijania jest obowiązkowe całą dobę, przez cały rok. W okresie od 15 listopada do 15 marca samochód musi być wyposażony w opony zimowe, a w rejonach górskich, w czasie zalegania śniegu, dodatkowo w łańcuchy na koła napędowe. Przestrzeganie przepisów drogowych jest rygorystycznie egzekwowane. Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle muszą posiadać ważną winietę. Opłaty na tzw. bramkach mogą uiszczać wyłącznie kierujący samochodami ciężarowymi i autobusami. Zgodnie z prawem, w sytuacji, gdy osoba ukarana mandatem nie posiada środków na jego opłacenie, zarówno policja jak i Służba ds. Autostrad Republiki Słowenii (DARS) mogą zatrzymać dokumenty kierującego, jako zabezpieczenie egzekucji kary finansowej.
Na autostradach i drogach ekspresowych obowiązkowe jest posiadanie winiety. Przy wjazdach na drogi na których winiety są wymagane, umieszczone zostały informacyjne znaki drogowe (biała, pozioma prostokątna tablica z pomarańczowym symbolem winiety). Obowiązująca w Słowenii do 2008r. infrastruktura poboru opłat („bramki”) przewidziana jest wyłącznie dla samochodów ciężarowych i autobusów. Kierujący pojazdami dla których obowiązkowe są winiety nie mogą dokonywać tam żadnych opłat za przejazd.
Winiety roczne ważne są od dnia 1 grudnia roku poprzedzającego do dnia 31 stycznia kolejnego roku, tj. przez 14 miesięcy. Winiety tygodniowe i miesięczne ważne są od dnia zakupu. W momencie zakupu, cyfry oznaczające dzień i miesiąc początku ważności muszą zostać przedziurkowane przez sprzedawcę.  Brak winiety lub uchylanie się od obowiązku uiszczenia opłaty drogowej (w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony) zagrożone są mandatami w wysokości od 300 do 800 EUR. Do kontroli i nakładania kar upoważnione są: policja, inspektorat transportu oraz służba celna. Winiety można nabyć na stacjach benzynowych w Słowenii i w regionach przygranicznych krajów sąsiadujących, a także na pocztach i w kioskach na terytorium Słowenii. Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim na stronie: http://www.dars.si/Dokumenti/Toll/Methods_of_payment/Vehicles_up_to_35_t/Vignette_308.aspx

System opłat za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami w Republice Słowenii (2011 r.).
Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. przewidziane są trzy rodzaje winiet (w nawiasach podajemy ceny):
tygodniowa (15 EUR);
miesięczna (30 EUR);
roczna (95 EUR).

Dla jednośladów przewidzianą są winiety:
tygodniowe (7,5 EUR);
półroczne (25 EUR);
roczne (47,5 EUR).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością w Słowenii nie jest znaczne. W miejscowościach wypoczynkowych i miejscach popularnych wśród turystów wskazane jest jednak zachowanie ostrożności i troski o dokumenty oraz pieniądze z uwagi na zdarzające się przypadki kradzieży kieszonkowych.

ŚWIĘTA
1 i 2 stycznia, 8 lutego (Słoweński Dzień Kultury), Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, 27 kwietnia (Dzień Walki z Okupantem), 1 i 2 maja, 25 czerwca (Święto Narodowe), 15 sierpnia, 31 października (Dzień Reformacji), 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Sklepy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00, w soboty od 8.00 do 15.00. Duże sklepy i hipermarkety czynne są do 21.00. W niedziele czynne są jedynie niektóre sklepy, z reguły do godz. 15.00.
Banki czynne są w godz. 8.00-17.00 (często z przerwą w godz. 13.00-15.00), w soboty jedynie nieliczne oddziały czynne są do godz. 12.00.
Urzędy przyjmują interesantów z reguły w godzinach 8.00 – 15.00, jeden dzień w tygodniu także do godziny 17.00 lub 18.00.
Z uwagi na niewielką popularność, gaz LPG dostępny jest jedynie na nielicznych stacjach benzynowych.
Powszechnie płacić można kartami bankowymi i kredytowymi. Sieć bankomatów jest dobrze rozwinięta.
Telefony alarmowe: Policja 113, Straż pożarna i Pogotowie ratunkowe 112, Pomoc drogowa AMZS 987, informacja telefoniczna 1188.
Aktualne informacje turystyczne dostępne są na stronie internetowej: www.slovenia.info. Obszerne informacje dotyczące pobytu obywateli UE w Słowenii dostępne są na rządowym portalu: http://e-uprava.gov.si

[Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; http://poradnik.poland.gov.pl/]

Dostęp: 28.04.2013