Orbis na rzecz bezpieczeństwa dzieci

Grupa Hotelowa Orbis podejmuje kolejne działania na rzecz ochrony i bezpieczeństwa najmłodszych. We współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Komendą Główną Policji, 26 maja br. zorganizowano konferencję pt. „Ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem w kontekście podróży i turystyki”. Wydarzenie było skierowane do branży turystycznej i miało na celu upowszechnianie zasad, działań edukacyjnych i prewencyjnych na rzecz ochrony najmłodszych.

Prewencja – Orbis dzieli się swoim doświadczeniami

Podróżni i pracownicy branży turystycznej mają szansę zaobserwować niepokojące sytuacje, wskazujące na podejrzenie wykorzystywania dzieci. Spotkaliśmy się, żeby omówić uwarunkowania prawne i wymogi dla branży turystycznej dotyczące ochrony dzieci oraz praktyczne rozwiązania, które pozwolą zwiększyć ich bezpieczeństwo – wyjaśnia Gabriela Kühn, koordynator kampanii w Fundacji Dzieci Niczyje.

Oprócz dyskusji, zostały przedstawione dobre praktyki i doświadczenia Grupy Hotelowej Orbis, a także wytyczne dotyczące ochrony dzieci i społecznego zaangażowania biznesu w tym obszarze oparte na Kodeksie Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem (www.thecode.org ).

Ochrona dzieci stanowi jedno z naszych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Dajemy przykład w tworzeniu dobrych praktyk w hotelarstwie, które pomagają w zwalczaniu niemożliwych do zaakceptowania, negatywnych zjawisk społecznych. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy edukować i informować, aby zwiększać świadomość społeczeństwa, zwalczać takie negatywne zjawiska społeczne i działać prewencyjnie na rzecz ochrony nieletnich. – powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis SA.

Niemożliwy do zaakceptowania proceder

Liczba turystów na całym świecie rośnie, a wraz z większą liczbą podróżujących proporcjonalnie zwiększa się również ryzyko wykorzystywania dzieci.  Bardzo trudno jest uzyskać dokładne dane na temat skali problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, wiele przypadków nie jest ujawnianych, dlatego należy zwiększać świadomość wobec tego problemu poprzez angażowanie do współpracy nowych podmiotów, co poprawi wykrywalność incydentów przemocy w stosunku do dzieci.

Od blisko 3 lat prowadzimy program prewencji w tym zakresie, który wymaga nie tylko współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy Fundacją Dzieci Niczyje, Policją i Orbisem, ale przede wszystkim regularnych szkoleń, edukacji i polityki informacyjnej. Dopiero tak kompleksowe działania pozwalają na sumienną realizację założeń Kodeksu Postępowania – tłumaczy Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Kodeks Postępowania (ang. The Code of Conduct)

Dokument powstał w 1998 roku z inicjatywy ECPAT International, która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania mające na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu dzieci w prostytucji, pornografii i handlu ludźmi. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT.

Dokument ten zobowiązuje do:

  1. Ustanowienia wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
  2. Przeszkolenia personelu hotelowego w zakresie polityki przyjętej przez firmę. Szkolenia obejmują personel pracujący w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których turyści wyjeżdżają w celach turystyki seksualnej.
  3. Wprowadzenia w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej.
  4. Informowania turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi.
  5. Informowania kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z: policją, taksówkarzami, właścicielami barów czy restauracji etc.
  6. Corocznego raportowania.

Działania Grupy Hotelowej Orbis w ramach The Code of Conduct stanowią jedno z zobowiązań zawartych w programie Planet 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Grupa poprzez tego typu działania chce zachęcić jak najwięcej podmiotów z branży hotelarskiej i turystycznej do zaangażowania się w działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz tworzenia odpowiedzialnej turystyki w Polsce.

[PR]