Luksemburg – informacje praktyczne

LUKSEMBURG (Wielkie Księstwo Luksemburga)
Stolica: Luksemburg
Waluta: euro (EUR)
Języki urzędowe: luksemburski, francuski, niemiecki
Inne języki: portugalski i angielski

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga (WKL) jest paszport, bądź dowód osobisty. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do WKL pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.

PRZEPISY CELNE
Turyści z krajów UE, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich byłaby naruszeniem prawa, zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie mógłby też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Luksemburga nie przekraczają następujących ilości: 200 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l napojów spirytusowych (np. wódka, whisky), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Wwóz lub wywóz niektórych produktów do/z WKL jest zabroniony, co dotyczy w szczególności :
* gatunków fauny i floty podlegających ochronie i zagrożonych wyginięciem oraz produktów wywodzących sie z tych gatunków (konwencja z Waszyngtonu)
* leki z przeznaczeniem dla ludzi (poza lekami do osobistego użytku pasażera)
* broń i amunicja
* dobra kultury (dzieła sztuki, okazy z kolekcji w szczególności zabytkowe)
* produkty z ropy, z wyjątkiem paliw w bakach pojazdów i kanistrach o maksymalnej pojemności 10 l.

MELDUNEK
W przypadku pobytu turystycznego do 90 dni nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Zielona karta nie jest obowiązkowa. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce – tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE – ma obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: http://www.pbuk.com.pl.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna, jednakże na wizytę do niektórych lekarzy specjalistów, poza nagłymi wypadkami, czasami trzeba czekać wiele dni. Cena standardowej wizyty lekarskiej waha się od 30 do 50 euro, doba pobytu w szpitalu publicznym kosztuje ok. 250 euro, a na oddziałach intensywnej terapii ok. 800 euro. Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w Luksemburgu świadczonej przez lekarza, przychodnię lub szpital państwowej służby zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej w Polsce przez oddziały NFZ. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl. Na podstawie EKUZ (której nie trzeba rejestrować przy pobycie turystycznym do 90 dni) przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, z uwzględnieniem ich charakteru oraz przewidywanego okresu pobytu w Luksemburgu. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy. W sytuacji nagłej choroby lub wypadku można zawsze zadzwonić pod numer alarmowy 112 i wezwać karetkę. Należy jednak dobrze zastanowić się, czy nie możemy sami udać się do szpitala, ponieważ tylko niezbędny przyjazd karetki jest bezpłatny (o zasadności przewozu ambulansem decyduje lekarz).
Zgodnie z prawem luksemburskim należy najpierw pokryć w całości koszty udzielonych świadczeń medycznych, a następnie można ubiegać się o ich zwrot w miejscowej luksemburskiej kasie chorych, przy czym kasa ta zwróci tylko część wydatków, z wyjątkiem „wkładu własnego pacjenta”. Wysokość wkładu własnego pacjenta zależy od rodzaju udzielonego świadczenia, przy czym koszty transportu sanitarnego w całości ponosi pacjent (w przypadku potwierdzenia przez lekarza rodzinnego konieczności transportu medycznego pacjent pokrywa część kosztów przewozu). W przypadku niewystępowania do luksemburskiej kasy chorych o zwrot kosztów świadczeń medycznych uzyskanych w Luksemburgu, można o zwrot tych kosztów zwrócić się po powrocie do Polski do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, recept itp. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w krajach UE są dostępne na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl, a w Luksemburgu w Caisse Nationale de Santé;, 125 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg, cns@secu.lu, www.cns.lu, tel.: (+352) 27-57-1 (serwis rejestracji międzynarodowej tel.: (+352) 2757-4250), lub w jej lokalnym oddziale.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach, a także posiadanie specjalnych siedzeń dla dzieci do lat trzech. W luksemburskim kodeksie drogowym jest zapis dot. wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa, między innymi obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.
Podróżując do Luksemburga samochodem, musimy pamiętać, że pojazd musi być wyposażony w opony zimowe bez względu na porę roku, w zależności natomiast od warunków drogowych. Niezastosowanie się powyższych przepisów jest karane mandatem w wysokości ok. 75 euro. Dozwolone jest poruszanie się w warunkach zimowych pojazdem wyposażonym w opony całoroczne, bądź każde inne oznaczone symbolami „MS”, „M+S” lub M&S”. W centrum stolicy istnieją trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego, jednak sieć parkingów jest dobrze oznaczona i szybko można zorientować się, gdzie są wolne miejsca. Generalnie, wszystkie parkingi są płatne. Za parking płacimy w parkometrach, gotówką lub kartą bankową. Parkingi podziemne są zabronione dla samochodów z instalacją na gaz. Znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości może być powodem zatrzymania prawa jazdy z natychmiastowym unieruchomieniem pojazdu. Osoba, która nie jest rezydentem WKL zobowiązana jest zapłacić mandat „na miejscu”.
Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie jest obowiązkowe. Polskie prawo jazdy zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Nie można posiadać praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski Unii Europejskiej. Obywatel polski mający miejsce zamieszkania w innym kraju UE może wymienić prawo jazdy na dokument unijnego wzoru, jeśli je zgubił lub dotychczasowy dokument stracił ważność. Wymiana taka nie będzie się wiązała z koniecznością ponownego zdawania egzaminu.
Informacja dla kierowców ciężarówek: w WKL obowiązuje zakaz tranzytu dla pojazdów o masie całkowitej pow. 7,5 t, kierujących się do krajów sąsiednich (Francji, Niemiec, Belgii), jeżeli w tych krajach obowiązuje zakaz ruchu w/w pojazdów z powodu świąt.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Istnieje sprawny i niedrogi system autobusów i pociągów i liczne formuły taryfowe w zależności od długości i okresu pobytu oraz liczby i wieku pasażerów. Jazda pociągami i autobusami w WKL jest bardzo prosta, ponieważ obowiązuje wspólny bilet dla obu środków komunikacji. Zwykły bilet jednorazowy (2 euro) ważny jest przez 2 godziny, przy czym można wielokrotnie przesiadać się. W weekendy obowiązuje bardzo korzystny system taryfowy: za 6 euro można nabyć całodniowy bilet dla grup do 5 osób, pozwalający korzystać z komunikacji publicznej w całym kraju. Zachęca to do wycieczek pieszych po malowniczym kraju. Centralna informacja znajduje się na głównym dworcu kolejowym w Luksemburgu – 11, place de la Gare. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mobiliteit.lu (języki: francuski, niemiecki, angielski) lub uzyskać je telefonicznie pod numerem (00-352) 2465 2465. W stolicy funkcjonuje system zakupu biletów autobusowych przez SMS dla posiadaczy luksemburskich telefonów komórkowych: wysyłając SMS o treści „A” (tylko litera A) na numer 64222, otrzymuje się potwierdzenie zakupu biletu autobusowego ważnego 2 godziny. W stolicy funkcjonuje również system rowerów miejskich (http://www.veloh.lu/). W ramach wykupionego abonamentu można używać roweru przez 30 min, natomiast po tym czasie naliczana jest dodatkowa opłata. W całym mieście znajdują się parkingi rowerowe, na których można oddać lub wypożyczyć rower miejski.

BEZPIECZEŃSTWO
Nie występują poważne zagrożenia przestępczością, należy jednak zachować zwykłą ostrożność, nie zostawiać w samochodzie widocznego bagażu i innych przedmiotów, chronić dokument tożsamości, kartę kredytową i pieniądze, itp. Uwaga na nieprawidłowe parkowanie samochodów lub niepłacenie za parkowanie – mandaty są wysokie (24 lub 49 euro) a samochód może być ściągnięty przez służbę drogową, wówczas opłata wynosi 40 euro za godzinę. Uwaga! Ostrzegamy przed pokusą kradzieży w sklepach – kradzież jest w WKL wyjątkowo surowo karana, karą pozbawienia wolności do lat pięciu, a wymiar sprawiedliwości jest dość zbiurokratyzowany i raczej powolny – za próbę wyniesienia z supermarketu np. butelki wina można spędzić kilka tygodni w zakładzie karnym.

[Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP]; dostęp: 26.11.2013